Adatvédelem

A VAGNER Kreatív Kft. a törvényi előírásoknak megfelelően komolyan veszi adatainak védelmét.

Az Ön által megadott személyes információkat minden esetben egyenesen és tisztességesen kezeljük, harmadik félnek nem adjuk ki.

Minden elvárható lépést megteszünk annak érdekében, hogy adatait a visszaélésektől megvédjük és biztonságban tartsuk.

Tájékoztató az Info. Tv. 20. § szerint

Az oldal üzemeltetője: VAGNER Kreatív Kft

Az üzemeltető adatai:

Név: VAGNER Kreatív Kft

Székhely: 2045 Törökbálint Levendula utca 14.

Tel: 06-20-349-1212

Web: www.allatbutor.hu

Adatvédelmi kapcsolattartó Vágner Adrienn email: info@allatbutor.hu

A tárhely szolgáltatást a fenti weboldallal kapcsolatban a(z) Profitárhely Kft. végzi (6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.)

 1. Önként vállalt kötelezettségek és jogszabályok

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.)alapján Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele megtörtént az alábbi nyilvántartási számokon:

NAIH-134809/2017 - hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis

NAIH-134808/2017 - marketing célból történő adatkezelés

2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);

2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

II. Bevezetés

Az VAGNER Kreatív Kftmint adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.),

 • az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (Általános Adatvédelmi Rendelet),

 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).

Háttérjogszabályként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az ingatlanértékesítésre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.

A jelen Szabályzat az Info. törvény értelmező rendelkezéseit használja az adatkezelési szakkifejezésekre.

A jelen szabályzat az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet szabályaira is tekintettel van.

Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Amennyiben kérdése lenne, vagy bármely fogalom nem lenne egyértelmű, kérjük forduljon az adatvédelmi kapcsolattartónkhoz.

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Hirdetések esetében ezek a hirdetést feladó személyek. Az ingatlanügylet létrejöttekor érintettek az ügyletben részt vevő személyek, illetve mindazok akiknek jogát, jogos érdekét az ügylet érinti;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (azaz: az adatok átadása);

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, például: megjelentetés az interneten;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

III. ALAPELVEK AZ VAGNER Kreatív Kft ADATKEZELÉSE SORÁN

A személyes adatok VAGNER Kreatív Kftáltali felvétele és kezelése törvényen vagy a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. Kapcsolatfelvételt és szerződéskötést követően a személyes adatok VAGNER Kreatív Kftáltali felvétele és kezelése jogszabályon - így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul, illetőleg a felek között létrejött szerződés szabályozza azt. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés az ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapul.

A fentieken túl, a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a VAGNER Kreatív Kfta rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az érintett a hozzájárulást az adott Szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, regisztráció, kérdés megválaszolása, hozzászólás nyilvánosságra hozatala, megrendelés elküldése, stb.), használatának kezdeményezésével, használatával illetve megrendelésével adja meg.

Az adatok biztonságát a VAGNER Kreatív Kfta lehető legkorszerűbb módon biztosítja. A VAGNER Kreatív Kftkötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.

IV. ADATFELDOLGOZÓINK

A tárhely szolgáltatást a VAGNER Kreatív Kft számára a Fehér Rendszerház Informatikai Kft végzi

V. ADATKEZELÉSEK, JOGALAPJUK ÉS CÉLJAIK

Személyes adatait kizárólag azokra a célokra használjuk fel, amelyekkel kapcsolatban az adatközlésre sor került, beleértve, de nem kizárólagosan -az ajánlatkérésekre adott választ, kérések feldolgozását és teljesítését;

-tájékoztatás, árajánlat küldése az Ön részére

-ügyféllel való kommunikáció vásárlással kapcsolatban

-vevőszolgálat biztosítása

-a velünk való ügyletekről szóló tájékoztatás

-hírlevél küldése

– az érdeklődésére számot tartó termékeink, szolgáltatásaink, programjaink és kínálatunk bemutatása e-mail-ben, SMS-ben, telefonon, levélben

– az Ön igényeire szabott termékek és ajánlatok küldését;

– belső üzleti célokra, úgymint adatelemzések, új termékek fejlesztése, a honlapunk fejlesztése, szolgáltatásaink javítása, felhasználási trendek meghatározása, promóciós kampányaink hatékonyságának értékelése

– tájékoztatás nyereményjátékainkról, egyéb promóciókon való részvétel, illetve ezen tevékenységek bonyolítása.

-rendelés összeállítása valamint teljesítése, vagy termékek és szolgáltatások más módon való nyújtására, pl. fizetések feldolgozása, rendelések szállítása.

Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

Az adatkezelés időtartama:                                                                                                                           - A regiszráció során megadott adatok addig kerülnek a tárolásra, ameddig a felhasználó azok törlését nem kéri. Hrlevélről leiratkozásra a lehetőséget minden hírlevél alsó részén megtalálja az Érintett, illetve az ügyfélszolgálaton keresztül is az info@allatbutor.hu email címre küldött emaillel. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent meghatározott időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

- Az oldalunkon leadott megrendelésről készült számla adatai a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra kerülnek tárolásra.

Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

Oldalunk látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a rendelés csak adatmegadás után, egy átlátható vásárlási folyamat keretén belül adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján kötelesek vagyunk a megkereső állami hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden jogszabályi feltétele adott, úgy a hatóság kérésének eleget teszünk, mert azt nem tagadhatjuk meg. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybe vevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emelhet.

Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:                                                                                                              -az Adatkezelő

VI. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 1. Adatok módosítása, törlése, zárolása

  • Az érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on. info@allatbutor.hu

  • Az érintett - a kötelező adatkezelés kivételével - törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (email útján info@allatbutor.hu). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. nyereményjátékból való kizárást, stb.) eredményezhet.

  • Az érintett személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti a VAGNER Kreatív Kft.

  • Az érintett személyes adatait akkor is törli a VAGNER Kreatív Kft, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

  • A Szolgáltatás megszűnésével - a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével - a VAGNER Kreatív Kfttörli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait.

  • Törlés helyett a VAGNER Kreatív Kft zárolja a személyes adatot a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a VAGNER Kreatív Kft, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

  • A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen. A Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben - a jogszabályok adta kertek között - a hozzájárulás visszavonása után a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.

   Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Egyoldalú módosíthatóság                                                                                                                                                         A jelen adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására.Adatkezelő fenntartja a jogot.

Az Adatkezelő, a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát, az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett ráutaló magatartással, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.